O lepidlech SUREFIX

  

Řada sekundových lepidel, která dávají velmi pevné a rychlé spojení u mnoha materiálů. Lepidla jsou dodávána v lahvičkách 20g, 56g a 500g.  


Kyanakrylátová lepidla Surefix nabízejí podstatnou výhodu ve srovnání s ostatními typy lepících systémů. Jsou to jednosložková lepidla, rychle tvrdnoucí při pokojové teplotě, bez rozpouštědel a odolné vůči řadě okolních vlivů. Kyanakryláty jsou založené na širokém spektru různých acetátů s nejmenší molekulovou velikostí jako je metyl, etyl a větší jako butyl atd. Všeobecně platí, že čím menší je molekula, tím větší je celková pevnost a rychlejší tuhnutí.

Hlavní výhodou esterů o vyšší molekulární hmotnosti je to, že méně páchnou, mají menší rozsah „vykvétání“  a o něco vyšší pružnost.


Jak fungují:

Kyanakryláty se udržují v kapalné formě v lahvičce pomocí kyselého stabilizátoru. Polymerizace (tuhnutí) ve většině případů probíhá pod vlivem stopové vlhkosti na povrchu substrátu. Když se spojí povrchy obou substrátů, vlhkost na povrchu pomáhá neutralizovat kyselý stabilizátor, což vede k rychlému slepení. Mechanismus tuhnutí mohou ovlivnit dva faktory:

-    okolní vlhkost je příliš nízká

-    povrch substrátu je příliš kyselý

-    povrch je špinavý

 Správné očištění a příprava povrchu je proto velmi důležitá pro úspěšné spojení. Nepolární povrchy jako polypropylén je těžké slepit a vyžaduje to speciální přípravu.

 

Návod k použití:

Všeobecně je méně spíš více. Jedna průměrně velká kapka z naší standardní lahvičky dokáže pokrýt až 2,5 cm2 . Při použití kyanakrylátových lepidel stačí malé množství, protože čím tenčí je lepící vrstva, tím lépe se povrchy slepí.

 

Výhody kyanakrylátových lepidel:

-     jednosložkové lepidlo
-     bez rozpouštědel
-     rychle tuhnoucí při pokojové teplotě
-     vysoká pevnost ve střihu
-     snížená tloušťka materiálu, rovnoměrné pokrytí lepené oblasti
-     lepení různých typů materiálů
-     odolné vůči širokému spektru chemikálií

 

 

Technické údaje sekundových lepidel SUREFIX 

 

Hustota 8801 4401  4416
Zákl.složka  ethyl  ethyl ethyl
Viskosita cPs při 25°C  3  80  1500
Barva  čirá  čirá  čirá
Max. spára v mm   0,05  0.1  0.2
Pevnost v tahu na střih N/mm2  15-26  15-26  17-26
Tepelná odolnost  -55°C – 80°C
Bod tání  160°C – 170°C
Plné vytvrzení  24 hod

 

 

Bezpečnostní upozornění při používání lepidel SUREFIX

 

Odstranění lepidel z materiálu:

Většina rozpouštědel používaných v odstraňovačích-Debonderech pro odstranění CA lepidel jsou buď vysoce hořlavé, nebo toxické látky, a proto musejí být používány s velkou pozorností. Před použitím odstraňovače-Debonderu proto doporučujeme provést zkoušku na rozlepovaném materiálu, aby nedošlo k jeho naleptání. Zde jsou uvedena některá používaná rozpouštědla: aceton, acetonitril, methylenchlorid, dimethylformamid.

 

Skladování:

U většiny lepidel je skladovací doba jeden rok, jestliže dodržíme určité podmínky tzn.: skladovat lahvičky ve svislé poloze, neotevřené na suchém a tmavém místě. Teplota by měla být méně než 20°C. Prodloužení skladovací doby dosáhneme snížením teploty na 1°C. Před použitím nechejte lepidla ohřát na okolní teplotu.

 

Bezpečnostní upozornění:

Lepidla na bázi kyanoakrylátů nejsou považována za toxické. Některá lepidla se používají na lepení lidské tkáně. V případě nechtěného slepení kůže opláchněte vodou, aby došlo k polymerizaci lepidla a zaschlé lepidlo odstraňte teplou vodu a mýdlem. Neoddělujte slepenou kůži násilím. V případě zasažení očí, vypláchněte vodu a vyhledejte lékařskou pomoc. Charakter tohoto lepidla téměř vylučuje jeho požití, protože by ihned ztvrdlo v ústech. Vymyjte ústa vodou. Stálá inhalace může vést k podráždění očí a dýchacího ústrojí. Pracujte v dobře větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro další informace si vyžádejte technické a bezpečnostní listy konkrétního lepidla.

 

Rozlití:

Zaplavte postiženou plochu vodou, aby došlo k polymerizaci. Zbytek odškrábněte např. čepelí nože. Zbytek může být též odstraněn odstraňovačem, acetonem nebo nitrometanem. Vytvrzený polymer je netoxický a není nebezpečným odpadem.